Måndagen den 28 november 2022

Medlemsavgift

Knaståsvägens Samfällighetsförening förvaltas enligt Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter tillika med förrättningsbeslut av Lantmäteriet 2012-11-13 som efter omprövning vann lagakraft maj 2014.

Fastigheten är del av samfälligheten. Samfälligheten äger vägen. Samfälligheten förvaltas av föreningen och fastighetsägarna är medlem i föreningen.

Årsavgiften faktureras den ägare som är registrerat i Fastighetsregistret vid tillpunkten för faktura utskick

Ordinarie årsavgift

Varje medlemsfastighet har ett andelstal som finns redovisat i andelstal (ton-kilometer metoden) i Lantmäteriets beslut.

Vägen är indelat i 4 zoner (avstånd från början av vägen) och flera användningsklassifikationer (helårsboende, sommarboende, obebyggd tomt mm)

Principen är då att tex en fastighet med helårsboende i zon 1 har andelstalet 2000 medens helårsboende i zon 4 har andelstalet 3500.

Årsavgiften som varje år fastställs på föreningens årsstämma baseras på en kostnadsbudget som fördelas på alla fastigheter i proportion till andelstalen.

Upprustning – grusvägen

Den del av vägen som tidigare var grusväg är upprustat och sköts i en egen verksamhet. Kostnaden för denna upprustning är finansierat med lån på 10 år och kostnaden fördelas med lika andelstal på samtliga fastigheter som ansluter till vägen. Amorteringstiden på lånet är 10 år så 2026 är sista avgiften.

Fastighetsägare som är berörd har två poster på fakturan – en ordinär avgift och upprustnings avgift.

Utebliven betalning

Om medlemsavgift ej betalas skickas en påminnelse. Om avgift fortfarande ej betalas skickas ärendet till Kronofoged myndigheten för indrivelse.

Special avgift

Vid nybyggnation eller större arbeten på en fastighet där det förekommer tunga transporter tas ut en extraavgift – slitage avgift – enligt Anläggslagen:

48 a §
Om en fastighet som deltar i en gemensamhetsanläggning som avser väg tillfälligt använder anläggningen i väsentligt större omfattning än som får anses svara mot fastighetens andelstal för driftkostnaderna, är fastighetens ägare skyldig att till samfälligheten utge skälig ersättning för de kostnader som uppkommer till följd av den ändrade användningen. 
Vid tvist angående fråga som avses i första stycket skall talan väckas hos mark- och miljödomstolen. Lag (2010:998)

Vi har i Styrelsen gjort den bedömning att om en fastighet med helårboende har andelstalet tex 3500 ton-kilometer då motsvarar byggtrafiken det dubbla: 7000 ton-kilometer då båda baseras på antalet ton som föras fram över en vis vägsträcka.

Slitageavgiften blir då, efter färdigställande av arbetet, debiterat fastigheten med motsvarande 2 årsavgifter för helårsboende. Detta är i tillägg till den ordinära års avgift för samma fastighet.

Om det rör sig om andra tunga arbeten får slitageavgiften värderas i varje enskild tillfälla.

Under ”Dokument” på hemsidan finns avtals dokument som används Avtal_om_Slitageersattning_Mall48a_word.

web statistics